wash

[wɒʃ] [wɑːʃ]

v. 清洗,洗涤;洗澡,(用水和肥皂)洗(身体的某部分);(水)漫过,流过,冲刷;<非正式>站得住脚,令人相信或接受;(织物,服装,染料)耐洗;(情感)强烈冲击;粉刷;镀(金,银)于;<文>使湿透,浸泡

n. 洗涤;正在洗的衣物,将要洗的衣物;(涂料的)薄涂层,涂料;<美>(对对立双方均无益处的)形势(或结果);(船驶过划出的)波浪,波浪拍打声;(尤指用于清洗皮肤的)洗药,清洁剂;(水流的)冲积物;浅水沙滩;泔水,泔脚;已发酵的麦芽汁;(the Wash) 沃什湾

【名】 (Wash)(美)瓦什(人名)

[ 复数:washes 第三人称单数:washes 现在分词:washing 过去式:washed 过去分词:washed]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-27 22:01:08 2023-03-27 23:43:33 2023-03-27 22:16:58 2023-03-28 00:06:28 2023-03-28 00:08:50 2023-03-27 22:00:47 2023-03-27 23:43:34 2023-03-27 21:45:25 2023-03-27 22:46:33 2023-03-27 22:25:52 2023-03-27 21:55:10 2023-03-27 23:39:17 2023-03-27 23:04:49 2023-03-27 22:56:10 2023-03-27 23:13:05 2023-03-27 21:44:39 2023-03-27 21:57:50 2023-03-27 22:20:26 2023-03-27 23:14:50 2023-03-27 23:48:59